PÜNKÖSDVASÁRNAP | 2024. május 19. – B év | Plébániai hirdetések, liturgikus rend

ALLELUJA Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd el híveid szívét, és szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk!

AZ IMÁDSÁG ÉVE 2024.

IMA – KATEKÉZIS – Felkészülés a Váci Egyházmegye ezeréves jubileumára


Használja Android telefonján az Olvasó módot és hallgassa meg a hirdetéseket.

A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért: lelki, testi gyógyulásukért!
3. Papi és szerzetesi hivatásokért: püspökökért, papokért és diakónusokért!
4Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért, a házasokért és a családokért!
5. A keresztelendőkért, a keresztszülőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
6. Imaapostolság májusban: a szerzetesek és a papnövendékek képzéséért!
7. A megosztottság megszűnéséért!
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért, az egyházköségeinkért!
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!

IMAAPOSTOLSÁG MÁJUSBAN: Imádkozzunk, hogy a szerzetes nők és férfiak, valamint a papnövendékek emberi, lelkipásztori, spirituális és közösségi képzésük révén erősödjenek személyes hivatásukban, és ezáltal az evangélium hiteles tanúivá váljanak.

Imádság


PÜNKÖSDVASÁRNAP
MÁJUS 19.
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.
A májusi Loretói litániát a liturgiák előtt énekeljük, imádkozzuk.
Imádkozzuk a Pünkösdváró kilencedet!

MÁJUS 18. – elővételezett
18:00 Cserháthaláp – Szentmise

MÁJUS 19.
10:00 Cserhátsurány – Igeliturgia
10:00 Herencsény – Szentmise
12:00 Terény – Igeliturgia
12:00 Szanda – Szentmise

Május 20. Pünkösdhétfő, A Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja emléknapja
10:00 Cserhátsurány – Szentmise
12:00 Terény – Szentmise
 1. MÁJUS – A SZŰZANYA HÓNAPJA – A Katolikus Egyház számára május a Szűzanya hónapja: ő minden megújulás és szépség forrása. Május vasárnapjai Mária-ünnepek voltak. Az első májusi vasárnap Mária, a Jó Pásztor Anyjának ünnepe volt a II. Vatikáni Zsinatig (1969.); az egyházi ünnepek elvilágiasodásának folyamatában 1923-ban lett anyák napja.
  A MÁJUSI LITÁNIÁKAT a liturgiák előtt énekeljük, imádkozzuk.
 2. MÁJUS HÓNAPBAN minden liturgián kérjük a Szűz Mária hathatós segítségét közösségünk egyéni és közösségi szándékainkért. KEK 969
  Ezért a liturgiákra szeretnénk összegyűjteni imaszándékaitokat, elhelyezni az oltáraink előtt. 
  A kihelyezett borítékokban található lapra írjátok fel milyen ügyetekben kéritek Mária közbenjárását.
  Az imaszándékok mellé adományt is lehet tenni hálából, de nem kötelező.
  A lezárt borítékokat juttassátok vissza a sekrestyéshez. A imaszándékokkal teli borítékokat az oltárok elé helyezzük és egész májusban imádkozunk Máriához.
 3. HÁLAADÁS az elsőáldozók vizsgájáért!
 4. IMÁDKOZZUNK az érettségizőkért és a felsőoktatásban lévő vizsgázókért!
 5. IMÁDKOZZUNK az egyházközségeinkből Csíksomlyóra induló hívekért, hogy zarándoklatuk által a Szentlélek segítse őket az Istennel és embertársaikkal való mélyebb szeretetkapcsolat megújulása felé!
  „Magadnak teremtettél minket, s nyughatatlan a szívünk, míg csak el nem pihen benned”. Szent Ágoston, Vallomások, I,1
 6. 23. SZANDA 18:00 – Szentóra az Oltáriszentség előtt
 7. 24. SZŰZ MÁRIA, A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE – Ma Szűz Máriának, mint a „keresztények segítségének” emléknapját tartjuk. VII. Piusz pápa vezette be (1815.) az egyházi naptárba hálából azért, hogy visszatérhetett római székhelyére magyar huszárok oltalma alatt (1814. május 24.) Franciaországból, ahol Napóleon császár fogva tartotta.
 8. 24. VARSÁNY 9:00 – 19:00 – Közbenjáró képzés – Jelentkezés keddig ITT.
 9. 25. BALASSAGYARMAT – SEGÍTŐ SZŰZ MÁRIA búcsú – ünnepi igehirdetés (15:50), körmenet (16:00) és szentmise (17:00). Főcelebráns: Martos Levente, Esztergom – Budapest Főegyházmegye segédpüspöke. Az ünnepre való jelentkezés a sekrestyékben.
 10. 31. VÁC 17:00 – A VÉGZŐS INTÉZŐK ÉS ANIMÁTOROK püspöki küldetési szentmiséje Vácott.
 11. JÚNIUS 2. ÚRNAPJA – ELSŐÁLDOZÁS: 9:00 Herencsény | 12:00 Terény | 16:00 Cserhátsurány | Ima az elsőáldozókért!
 12. 7. JÉZUS SZENT SZÍVE – Főünnep
 13. 9. IMÁDKOZZUNK az önkormányzati és az uniós választásokért, hogy a katolikus tanítás és értékrend szerinti vezetőket és képviselőket tudjunk választani!
 14. 28-30. ÚJ ÉLET KRISZTUSBAN lelkigyakorlat Varsányban (nyilvános).
  Részletek és jelentkezés ITT június 20-ig!

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA
MÁJUS 26.
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.
A májusi Loretói litániát a liturgiák előtt énekeljük, imádkozzuk.

MÁJUS 26.
10:00 Cserhátsurány – Szentmise
10:00 Herencsény – Igeliturgia
12:00 Terény – Szentmise
12:00 Szanda – Igeliturgia
18:00 Cserháthaláp – Szentmise


“A GYÓNÁSI TITOK ALÓL MÉG A GYÓNÓ SEM ADHAT FELMENTÉST” – ARTNER PÉTER ATYA

A 777blog.hu az elmúlt hetekben kiemelt módon foglalkozott a gyónási titokkal – azt követően, hogy a téma egy be nem terjesztett törvényjavaslat miatt igen felkapottá vált. Artner Péter atya a Pázmányon tanít jogot – így értelemszerűen a jog oldaláról mutatja be a gyónási titkot. Folytatás ITT!A Nagypénteki KERESZTÚT után a FÉNY és az ÖRÖM útja a FELTÁMADOTT nyomában a Húsvéti időben

A keresztény élet a húsvéti misztérium által teljesedik ki.
Krisztus bűneinkért meghalt és üdvösségünkért győzedelmesen visszatért a sírból.
Az ő feltámadása határtalan örömöt visz minden keresztény életébe.
A Húsvét utáni hetek imádsága a Via Lucis, amely ITT imádkozható.
A könyvecske pedig a plébánián vagy ITT megvásárolható!

A Péliföldszentkereszten található Via Lucis, Öröm Útja szoborcsoport megalkotója Párkányi Raab Péter, balassagyarmati származású szobrász.


Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat! Isten áldjon Benneteket!

Köszönünk minden imádságot, jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt! Isten fizesse meg!


Ferenc pápa megnyitotta az imádság évétRészletek ITT
Részletek a Katolikus Egyház Katekizmusából
„Számomra az imádság a szív dobbanása, egyszerű, ég felé küldött tekintet, a hála és a szeretet kiáltása mind a megpróbáltatás, mind az öröm idején.” – Lisieux-i Szent Teréz

AZ EGYHÁZ IDEJÉBEN

2623 Pünkösd napján az Ígéret Lelke kiáradt a tanítványokra, akik „mind együtt voltak ugyanazon a helyen” (ApCsel 2,1), Őt várva „mind … állhatatosan egy szívvel és egy lélekkel imádkoztak” (ApCsel 1,14). A Lélek, aki tanítja az Egyházat és eszébe juttatja mindazt, amit Jézus mondott, [92] az imádságos életre is nevelni fogja.

2624 Az első jeruzsálemi közösségben a hívők „állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban” (ApCsel 2,42). Ez az összefüggés az Egyház imádságának állandó jellemzője: az apostoli hitre alapszik, a szeretet pecsételi meg és az Eucharisztia táplálja.

2625 Ezek az imádságok azok, melyeket a hívők a Szentírásban hallanak és olvasnak, de a jelen helyzetekre alkalmazzák őket, főként a zsoltárokat, abból kiindulva, hogy Krisztusban beteljesedtek. [93] A Szentlélek, aki így Krisztusra emlékezteti imádkozó Egyházát, be is vezeti a teljes igazságba, és új imaformulákat támaszt, melyek kifejezik Krisztus kifürkészhetetlen, az életben, a szentségekben és a küldetésben ható misztériumát. Azok az imaformák, melyeket a kánoni apostoli iratok közölnek, meghatározók maradnak a keresztény imádság számára.