Keresztség


Kedves Szülők!

Szeretettel köszöntelek benneteket!

KERESZTSÉG SZENTSÉGÉNEK FELVÉTELE

A KATOLIKUS EGYHÁZ TANÍTÁSA ÉS A KATEKUMENÁLIS SZEMLÉLET SZERINT 

Mielőtt tovább olvasná a feltételeket, kérem, hogy olvassa el ezt a levelet a szülőknek!

Az Úr Jézus ezt mondta: “Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.” Jn 10,10

Majd feltámadása után ezt a parancsot adta apostolainak: „Menjetek, tegyétek tanítványaimmá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek!” Mt 28,19.

Hívő szülők, akik gyermekeiknek a legjobbat akarják, megkeresztelését is akarják, hiszen ezáltal születik meg gyermekükben is az örök élet, az istengyermekség. 

A gyermekkeresztség feltétele, hogy a keresztény szülők a gyermeket hitben fogják felnevelni. Ha valaki kisgyermekként vette fel a keresztséget, azt későbbi életében a bérmálásban kell megerősítenie, kibontakoztatnia, azaz „igent” kell rá mondani, hogy gyümölcsöző legyen. 

A keresztség szentségének kiszolgáltatásakor Isten életében részesülünk: a Mennyei Atya gyermekei, Jézus testvérei leszünk a Szentlélekben és az Egyház közösségében.

Minden szentségkiszolgáltatás hatékony: a látható szentségi jel valóságosan közvetíti Isten szeretetét, az Ő életébe kapcsol be.


KERESZTSÉG SZENTSÉGÉNEK FELVÉTELE FELNŐTTKÉNT

Amikor egy felnőtt ember szívében felébred a vágy, hogy megkeresztelkedjen,

 • az Egyház felkínálja a lehetőséget, hogy Jézus személyét és tanítását megismerje,
 • és azt a közösség segítségével életre tudja váltani.

Mindez nem csupán ismeretet jelent, hanem

 • a keresztény életmód elsajátítását,
 • a keresztény közösség életébe való bekapcsolódást.

Ezt nevezzük katekumenátusnak. A katekumenátus az Egyház ősi gyakorlata a felnőttek számára a hit megismerésére és megélésére.


ÚJSZÜLÖTT GYERMEK KERESZTSÉGE

Ősi szokás az Egyházban az is, hogy a keresztény szülők újszülött gyermekük számára kérik a keresztséget. Mivel a csecsemő még nem képes tudatosan hinni, remélni, szeretni, ezért ilyenkor a szülők katolikus keresztény hitére támaszkodva szolgáltatjuk ki a szentséget:

 • ők vállalják, hogy saját hitüket átadják gyermeküknek,
 • megismertetik velük az evangéliumot, és
 • személyes hitre segítik, hogy
 • felnőve személyes döntést tudjon majd hozni Krisztus és az Egyház mellett.

Ezért az Egyház akkor kereszteli meg a kisgyermekeket, ha ez a keresztény nevelés valóban biztosított.

MIT íGÉR MEG ISTENNEK A SZÜLŐ ÉS A KERESZTSZÜLŐ?

Pap: Kedves Szülők! Nektek, akik gyermeketek számára a keresztséget kéritek, kötelességetek lesz őt úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljen, megtartsa Isten parancsait, azaz úgy szeresse Istent és embertársait, ahogyan Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok-e ezt a kötelességet? 

Szülők: Vállaljuk.

A pap ezután a keresztszülőkhöz fordul:

Keresztszülők! Megígéritek-e hogy támogatjátok e gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében?

Keresztszülők: Megígérjük.


KERESZTSÉG FELTÉTELEI KISGYERMEKEK ESETÉN

 • A keresztelő tervezett időpontja előtt legalább 6 hónappal a plébánián kell jelentkezni.
 • A keresztelésre felkészítő, 4 alkalmas találkozásokra kerül sor: egy évben 3 alkalommal kezdődnek (január, április, szeptember).
 • Fontos, hogy ezekre a beszélgetésekre a férj és a feleség a keresztszülővel együtt jöjjön el!
 • Jelentkezni természetesen már a baba megszületése előtt is lehet.
 • Keresztelések a szentmise / igeliturgia keretében a következő időpontokban vannak: Húsvét, templombúcsú, Advent 3. vasárnapja.

Szükséges azonban, hogy:

 • a szülők (vagy gyámok egyike) személyesen kérje,
 • megalapozott remény legyen a katolikus vallásban való nevelésre. Ha ez a feltétel nem teljesül, a keresztséget az egyházjog előírásai szerint a feltétel teljesüléséig el kell halasztani.

A megalapozott remény jelei:

 • a szülők és a keresztszülők életvitelszerű katolikus keresztény élete;
 • rendezett szentségi élet, vagy az arra való hajlandóság;
 • a nagyobb gyermekek részvétele az iskolai és a plébániai hitoktatásban, közösségben.

 

A KERESZTELŐ IDŐPONTJA

 • a csecsemő korú gyermeket 5 éves koráig kereszteljük meg, utána az elsőáldozás alkalmával.
 • 6-9 évesek esetén a keresztelés előtt a gyerekek legalább két évig óvodai, iskolai és a plébániai hittanra járnak, és bekapcsolódnak az elsőáldozási felkészülésbe, plébániai közösségbe. Az elsőáldozás napján, az ünnepi szentmisében lesznek megkeresztelve.
 • 10 éves kor felettaz iskolai és a plébániai hittanokon való részvétel mellett a 8. osztályt követő bérmálkozási csoporthoz csatlakozik, ahol legalább 2 éves felkészülést követően a beavató szentségekben részesül: keresztség, bérmálás, oltáriszentség (eucharisztia).
 • felnőtt korbana keresztelkedésre való felkészítés katekumenátusban történik. A katekumenátus azt jelenti, hogy egy keresztény csoporthoz csatlakozik, amely csoport tagjai segítik a jelöltet a felkészülésben. A jelentkezéshez a plébániai irodán lehet időpontot egyeztetni a lelkipásztorokkal való találkozásra.
  A felkészülés az általában szeptemberben induló katekumen csoport keretében legalább 2 év, amely végén a beavató szentségekben – a keresztség, a bérmálás és az eucharisztia szentségében – részesül a jelentekző.

A KERESZTSZÜLŐ

Ki lehet keresztszülő? A keresztszülő feladata, hogy a szülőkkel együtt a keresztelendő gyermeket a hit nagykorúságára segítse, biztosítsa a gyermek keresztény nevelését.

Ennek megfelelően fontos, hogy a keresztszülő maga is megkeresztelt, megbérmált legyen, aki a hithez méltó életet él, azaz gyakorolja hitét, rendszeresen szentségekhez járul és egyházi házasságban él.

“Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek fel az újat, aki állandóan megújul Teremtőjének képmására a teljes megismerésig.” Kol 3,9-10

A keresztelendőt a keresztény életben való növekedésben a keresztszülő segíti és kíséri:

 • Gyermekkeresztelés esetén az ő feladata a szülők segítése a keresztény nevelésben. Személyét maga a keresztelendő vagy ennek szülei jelölik ki, szükség esetén a plébános. 
 • A kereszteléshez a keresztszülő választása nem kötelező, amennyiben nem találnak rá alkalmas személyt.
 • Keresztszülő egy vagy két (általában különböző nemű) személy is lehet.

Ki lehet keresztszülő?

 • tizenhatodik életévét betöltött személy,
 • katolikus vallású, elsőáldozó és bérmálkozó is volt,
 • éljen a hithez és a keresztszülői tisztséghez méltó életet: élő hitgyakorlata legyen, ha párkapcsolatban él, az legyen szentségileg rendezett, vagyis legyen katolikus templomban kötött házassága. (Más vallású keresztények a keresztség tanújaként vállalhatnak szerepet.)

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

Az elektronikusan kitöltött jelentkezési lap, majd pedig írásban is a szülők, a gyermek és a keresztszülők adataival.

A keresztlevelek és a választott védőszent neve.