Hitvédelem

A katolikus tanítás és a new age (ezotéria) – Katekézis

A kereszténység és más vallások

Joseph-Marie Verlinde atya: A tiltott tapasztalat – Az asramtól a monostorig

Jézus Krisztus az élő víz hordozója – Keresztény reflexió a „New Age”-ről

Alternatív gyógymódok – keresztény szemmel

Depositum – Katolikus hitvédelem: https://www.depositum.hu/

A hit kapuja: http://caritasinveritate.hu/a-hit-kapuja/

Katolikus videótár: https://www.youtube.com/@katolikusvideotar

További előadások lentebb.


Az Egyházi Törvénykönyv a lelkipásztori státuszról, az evangéliumi élet védelméről

517. kán. – 1. §. Ahol a körülmények megkívánják, egyetlen plébánia vagy egyszerre több plébánia lelkipásztori ellátását egyetemlegesen több papra lehet bízni, de ilyenkor törvényként kell szem előtt tartani, hogy egyikük a lelkipásztori munka végzésének irányítója legyen, vezesse az együttes tevékenységet, és feleljen érte a püspök előtt.

2. §. Ha a paphiány miatt a megyéspüspök úgy véli, hogy a plébánia lelkipásztori gondozásában való részvétellel diakónust vagy más pappá nem szentelt személyt vagy ilyen személyek közösségét kell megbíznia, nevezzen ki egy papot, aki a plébános hatalmával és felhatalmazásaival felruházva a lelkipásztori gondozást irányítja.

519. kán.A plébános a rábízott plébánia saját lelkipásztora. A rábízott közösség lelkipásztori gondozását látja el annak a megyéspüspöknek felügyelete alatt, akinek a krisztusi szolgálatában való részvételre meghívást kapott, hogy a rábízott közösség javára teljesítse a tanítói, megszentelői és kormányzói feladatot, más papok vagy diakónusok együttműködésével és a világi krisztushívők segítségével, a jognak megfelelően.

528. kán. – 1. §. A plébános köteles gondoskodni arról, hogy Isten igéjét a plébánián élőknek a maga teljességében hirdessék;
– ezért legyen rajta, hogy a világi krisztushívőket megtanítsák a hit igazságaira, főként a vasárnaponként és a kötelező ünnepeken tartandó homília és a hitoktatás útján;
– támogassa azokat a tevékenységeket is, amelyek az evangéliumi szellemet – a társadalmi igazságosság tekintetében is – előmozdítják.
– Különös gondja legyen a gyermekek és a fiatalok katolikus nevelésére;
– a krisztushívők együttműködését is igénybe véve, minden erővel fáradozzék azon, hogy az evangélium üzenete azokhoz is eljusson, akik a vallás gyakorlásával felhagytak, vagy nem vallják az igaz hitet.

2. §. A plébános gondoskodjék arról, hogy a legszentebb eucharisztia legyen a hívők plébániai együttlétének középpontja;
– azon fáradozzék, hogy a krisztushívőket a szentségek áhítatos kiszolgáltatásával táplálja, különösképpen pedig, hogy gyakran járuljanak a legszentebb eucharisztiához és a bűnbánat szentségéhez;
– törekedjék arra is, hogy általában az imádságra és a családban végzett imádságra indítsa őket, és hogy tudatosan és tevékenyen vegyenek részt a szent liturgián, melyet a megyéspüspök felügyelete alatt plébániáján a plébánosnak kell irányítania;
– neki kell ügyelnie arra is, nehogy ezen a téren visszaélések támadjanak.

767. kán. – 1. §. A prédikáció formái közül kiemelkedik a homília, mely magának a liturgiának a része, és a papnak vagy a diakónusnak van fenntartva. Benne a liturgikus év folyamán ki kell fejteni a szent szövegből hitünk titkait és a keresztény élet szabályait.