Betegek szentsége

A betegek szentsége a katekizmusban és az egyházi törvénykönyvben

Elsőpéntekes beteglátogatások időpontjai

„Beteg valamelyiktek? Hívassa el az egyház elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követ el, bocsánatot nyer” – írja a betegek kenetéről Szent Jakab (Jak 5,14-15).

Ez által a szentség által segíti Krisztus beteg testvéreit, hogy a betegség keresztjét az ő keresztjével egyesítve hordozzák, a feltámadt Krisztus erejével győzedelmeskedjenek a betegségből származó csüggedés, félelem, hitben való ingadozás kísértésén, és végül eljussanak az örök életre.
Ha Isten is úgy akarja, a szentség néha még a betegség gyógyulását is elősegíti.
Már csak ezért sem helyes az a felfogás, hogy csak a halál küszöbén álló embereknek való.
Ezért is nevezi ma az Egyház ezt a szentséget nem utolsó kenetnek, hanem betegek kenetének.
Sőt öregek is fölvehetik, ha különben egészségesek is, hiszen az ő számukra már a dolgok rendjénél fogva közeli a halál.
Ha a gyógyulás nem következik is be, a szentség segít, hogy a beteg Krisztus örömével és békéjével fogadja el szenvedéseit, egybekapcsolva Krisztus megváltó szenvedésével.
Magáévá teszi az ilyen beteg Szent Pál szavait: „Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára” (Kol 1,24). Ami Krisztus szenvedéséből ,,hiányzik”, az nem az ő része, hanem a mi részünk. Amikor mi Krisztus lelkületével kivesszük a mi részünket is, akkor lesz mindent átfogóvá Krisztus keresztje, és teljesedik be általa a feltámadás.

A betegek kenete felvételének feltétele:
– szentgyónás,
– szentáldozás (kegyelmi állapot),
– szentmisén való részvétel.

A szentséget felvenni lehet egyénileg és közösségileg.
Egyénileg a lelkipásztorral történő megbeszélés alapján.
Közösségileg minden évben a Advent Gaudate vasárnapján vagy a közeli szentmisén, vagy február 11-e, a Betegek Világnapja körüli szentmisén. Ekkor templomunkban a betegek számára külön is van gyóntatás.

A plébániánkhoz tartozó betegekhez egyeztetett időpontban szívesen megyünk, sürgős esetben, életveszélyben azonnal (a lehető leghamarabb). A templomba eljönni már nem tudó betegeket minden hónap első és második péntekjén kérésre felkeressük.

Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak beteg, haldokló testvéreinkért és időben szóljanak, ha környezetükben súlyos beteg, a halálra készülő hozzátartozó van!