Bérmálás

A BÉRMÁLKOZÁS FELTÉTELEI 18 év alattiaknak

A KATOLIKUS EGYHÁZ TANÍTÁSA ÉS A KATEKUMENÁLIS SZEMLÉLET SZERINT 

KEK 1309 Ezért a bérmálási előkészítésnek arra kell irányulnia, hogy a keresztényt Krisztussal szorosabb egységre, a Szentlélekkel — működésével, ajándékaival és irányításával — elevenebb kapcsolatra vezesse, hogy ezáltal a keresztény élet apostoli kötelezettségeit jobban vállalhassa. Ezért a bérmálási oktatásnak arra kell törekednie, hogy fölébressze a Jézus Krisztus Egyházához tartozás érzékét, mind az egyetemes Egyház, mind a plébániai közösség vonatkozásában. Ez utóbbinak különös felelőssége van a bérmálkozók fölkészítéséért.

A Szentlélek valóságossá teszi számunkra Isten tervét, és mi arról ismerjük fel a Szent Lelket, amit ő tesz minden egyes ember életben. A katekizmus ezt egy helyütt így fejezi ki: „…a fogadott fiúság Lelkének küldetése lesz, hogy Krisztussal összekösse és Őbenne éltesse őket [Isten gyermekeit] …” (KEK 690).

A Szentlélek tesz képessé bennünket arra, hogy ezt megtegyük, mert „A Szentlélek, akit Krisztus, a Fő áraszt ki a tagjaiba, építi, élteti és megszenteli az Egyházat. Az Egyház a Szentháromság és az emberek közösségének szentsége. (KEK 747)

 • Életkor: bérmáláskor a jelölt legyen legalább a 16. életévében;
 • Ha nem tartozik ifjúsági közösséghez, akkor a bérmálási katekézist megelőzi 1 év közösségi élet;
 • Bérmálás előtt két évig járjon felkészítő katekézisre;
 • Hittani és Egyházunkkal kapcsolatos ismereteiről írásban és szóban adjon számot (vizsga);
 • Ismerje bérmálási védőszentjének életét és erényeit;
 • Legyen rendszeres kapcsolata az Egyházközséggel (korábbi hitoktatásban való részvétel, elsőáldozás, vasárnapi szentmisék, közösségi programok, szolgálatok, stb.);
 • Rendszeresen járjon vasárnapi szentmisére és éljen szentségi életet;
 • Vegyen részt ifjúsági találkozókon (Nagymaros, Mente Ifjúsági Régió, Szalézi programok,  szolgálatok, stb.) és az egyházközség által rendezett lelki napokon;
 • Feltétel a személyes lelki érettség; 
 • A bérmálkozásra jelentkezés a jelölt saját döntése legyen.

A bérmálás által a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban.

A bérmálásban részesülők elkötelezik magukat az egyházi közösségben való életre Jézus tanítványai között, és ezáltal válnak nagykorú kereszténnyé.

A bérmálás tudatos döntés a felnőtt keresztény élet mellett, elköteleződés és erre Isten válasza: a Szentlélek teljességének befogadása.


Ez feltételezi, hogy a bérmálkozásra jelentkező fokozatosan elsajátítja és tudatosan éli a keresztény életmódot, azaz 

 • Ismeri az evangéliumot, azaz Jézus Krisztus tanítását;
 • Személyes kapcsolata van a Szentháromságos Istennel, azaz a teremtő Atyával, a megváltó Fiúval és az éltető Szentlélekkel, vagyis rendszeresen, naponta imádkozik, ismeri a keresztény közösség közös imamódjait;
 • Életét a keresztény életforma és erkölcs szerint alakítja, és az ezzel ellentétes erkölcsi viselkedésnek tudatosan ellentmond, igyekszik megélni és valóra váltani az evangélium tanítását;
 • Megfelelően ismeri a keresztény hit tanítását;
 • Rendszeres szentségi életet él: rendszeres gyónás, vasárnapi szentmise és szentáldozás;
 • Ismeri az egyház, ill. a plébániaközösség életét, tevékenységét, programjait, és abba tevékenyen bekapcsolódik.

Mindez korábban természetes élettere volt a keresztény családoknak, ma azonban erre csak a család, a hitoktatók, a papság és az egyházközség összehangolt és tudatos segítségével juthatnak el fiataljaink.

A felkészülés ideje, a katekumenátus (hitjelöltek csoportja) mindennek megismerését és elsajátítását célozza.


JELENTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK A BÉRMÁLÁS SZENTSÉGÉNEK FELVÉTELÉRE

 • Plébániánkon a bérmálás szentségére a 8. osztályt végzett fiatalokat készítjük fel. A felkészülés legalább két évig tart és általában szeptemberben vagy januárban indul.
 • Felnőtt korban a bérmálásra való felkészítés katekumenátusban történik. Katekumen csoport minden évben szeptemberben vagy januárban indul, a felkészülés legalább két éves. Jelentkezni itt lehet!

A BÉRMÁLÁS SZENTSÉGÉNEK LITURGIÁJA

A bérmálás kiszolgáltatásakor a püspök fejünkre teszi kezét, szent olajjal megjelöli homlokunkat, és a Szentlélek adásáért imádkozik. A kézfeltétel is, az olajjal való megkenés is azt mutatja, hogy a hívő a Szentlélek erejében részesül, és így hivatást is kap. Mintegy Krisztus keze pihen meg a fején: „Menj, szeress, ahogy én szeretlek. Légy tanúja annak, hogy szeretet az Isten.” 

A szent olaj is a Krisztus hivatásában való részesedés jele. A „kenet”, amely Jézust tette „felkentté” („Krisztussá”), nem földi olaj, hanem maga a Szentlélek: „Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek” – idézi Jézus Izajás próféta szavát (Lk 4,18).

Így leszünk mi is a Szentlélek által Krisztus evangéliumának tanúi: hitünk, türelmünk, szeretetünk, csendes örömünk bizonyíték arra, hogy Krisztus megváltotta a világot.


A BÉRMASZÜLŐ

A bérmaszülő feladata, hogy a bérmálkozásra készülőt valósan és hatékonyan segítse a keresztény életben való elmélyülésben. Olyan személyt érdemes választani, aki a fiatal számára keresztény hite és életmódja alapján valóban példa lehet, aki iránt bizalommal tud lenni, aki elérhető távolságban él, és az alábbi feltételeknek is megfelel: 

Az egyházi előírások szerint bérmaszülői tisztséget vállalhat, aki 16. évét betöltött katolikus keresztény, aki bérmálkozott, rendszeresen részt vesz szentmisén, szentségi életet él, ha párkapcsolatban él, akkor egyházi házasságot kötött, „a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él” (CIC 893. és 874.§). (Ha a keresztszülő megfelel a fentieknek, célszerű lehet őt megkérni.)


BÉRMANÉV

A bérmálkozó bérmanevet választ a bérmálkozás előtt. Ez a név nemcsak a bérmaszülő neve lehet, hanem olyan szentnek is a neve, aki közel áll a bérmálandóhoz, akinek élete példaértékű, követendő számára.


JELENTKEZÉS

Az általános iskolai fiatalok a bérmálkozási szándékukat 8. osztály végéig jelezzék a hitoktatójuknál.

A 14-18 év közöttiek és a felnőttek a bérmálkozási szándékukat Simon Zoltán diakónusnál tegyék meg a +36 30 20 11 838-as számon.

Az továbbiakban olvashat a Katolikus Egyház tanításáról a katekizmus és az egyhházjog alapján.