URUNK MENNYBEMENETELÉNEK VASÁRNAPJA | 2024. május 12. – B év | Plébániai hirdetések, liturgikus rend – Frissítve

Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Mk 16,15-20

AZ IMÁDSÁG ÉVE 2024.

IMA – KATEKÉZIS – Felkészülés a Váci Egyházmegye ezeréves jubileumára


Használja Android telefonján az Olvasó módot és hallgassa meg a hirdetéseket.

A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért: lelki, testi gyógyulásukért!
3. Papi és szerzetesi hivatásokért: püspökökért, papokért és diakónusokért!
4Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért, a házasokért és a családokért!
5. A keresztelendőkért, a keresztszülőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
6. Imaapostolság májusban: a szerzetesek és a papnövendékek képzéséért!
7. A megosztottság megszűnéséért!
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért, az egyházköségeinkért!
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!

IMAAPOSTOLSÁG MÁJUSBAN: Imádkozzunk, hogy a szerzetes nők és férfiak, valamint a papnövendékek emberi, lelkipásztori, spirituális és közösségi képzésük révén erősödjenek személyes hivatásukban, és ezáltal az evangélium hiteles tanúivá váljanak.

Imádság


URUNK MENNYBEMENETELÉNEK VASÁRNAPJA
MÁJUS 12.

Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.
Imádkozzuk a Pünkösdváró kilencedet!

MÁJUS 11. – elővételezett
18:00 Cserháthaláp – Szentmise

MÁJUS 12.
10:00 Cserhátsurány – Szentmise
12:00 Terény – Szentmise
15:00 Herencsény – Igeliturgia
17:00 Szanda – Igeliturgia


 1. MÁJUS – A SZŰZANYA HÓNAPJA – A Katolikus Egyház számára május a Szűzanya hónapja: ő minden megújulás és szépség forrása. Május vasárnapjai Mária-ünnepek voltak. Az első májusi vasárnap Mária, a Jó Pásztor Anyjának ünnepe volt a II. Vatikáni Zsinatig (1969.); az egyházi ünnepek elvilágiasodásának folyamatában 1923-ban lett anyák napja.
  A MÁJUSI LITÁNIÁKAT a liturgiák előtt énekeljük, imádkozzuk.
 2. MÁJUS HÓNAPBAN minden liturgián kérjük a Szűz Mária hathatós segítségét közösségünk egyéni és közösségi szándékainkért. KEK 969
  Ezért a liturgiákra szeretnénk összegyűjteni imaszándékaitokat, elhelyezni az oltáraink előtt. 
  A kihelyezett borítékokban található lapra írjátok fel milyen ügyetekben kéritek Mária közbenjárását.
  Az imaszándékok mellé adományt is lehet tenni hálából, de nem kötelező.
  A lezárt borítékokat juttassátok vissza a sekrestyéshez. A imaszándékokkal teli borítékokat az oltárok elé helyezzük és egész májusban imádkozunk Máriához.
 3. IMÁDKOZZUNK az érettségizőkért és a felsőoktatásban lévő vizsgázókért!
 4. MÁJUS 9. A GYŐZELEM NAPJA – a II. világháború hivatalos befejezése. Május 12-én a szentmiseáldozat bemutatása az elhunyt katonákért, hadifoglyokért, civilekért és árvákért is lesz.
 5. 13. TERÉNY 12:00 – Fatimai imaóra
 6. 13. HERENCSÉNY 17:30 – Szentóra az Oltáriszentség előtt
 7. 14. HERENCSÉNY 15:00 – Szentmise – Lóránt OFM
 8. 16. CSERHÁTSURÁNY 18:00 – Nepomuki Szent János imaóra a szobornál, majd Szentóra az Oltáriszentség előtt a templomban 19:00-ig.
 9. 18. TERÉNY 15:00 – Egyházközségi munkacsoport
 10. 25. BALASSAGYARMAT – SEGÍTŐ SZŰZ MÁRIA ünnepi igehirdetés (15:50), körmenet (16:00) és szentmise (17:00). Főcelebráns: Martos Levente, Esztergom – Budapest Főegyházmegye segédpüspöke. Az ünnepre való jelentkezés a sekrestyékben.
 11. 31. VÁC 17:00 – A VÉGZŐS INTÉZŐK ÉS ANIMÁTOROK küldetési szentmiséje Vácott.
 12. JÚNIUS 2. ÚRNAPJA – ELSŐÁLDOZÁS: 9:00 Herencsény | 12:00 Terény | 16:00 Cserhátsurány | Ima az elsőáldozókért!
 13. 28-30. ÚJ ÉLET KRISZTUSBAN lelkigyakorlat Varsányban (nyilvános).
  Részletek és jelentkezés ITT június 15-ig!

PÜNKÖSDVASÁRNAP
MÁJUS 19.
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.
A májusi Loretói litániát a liturgiák előtt énekeljük, imádkozzuk.
Imádkozzuk a Pünkösdváró kilencedet!

MÁJUS 18. – elővételezett
18:00 Cserháthaláp – Szentmise

MÁJUS 19.
10:00 Cserhátsurány – Igeliturgia
10:00 Herencsény – Szentmise
12:00 Terény – Igeliturgia
12:00 Szanda – SzentmiseA Nagypénteki KERESZTÚT után a FÉNY és az ÖRÖM útja a FELTÁMADOTT nyomában a Húsvéti időben

A keresztény élet a húsvéti misztérium által teljesedik ki.
Krisztus bűneinkért meghalt és üdvösségünkért győzedelmesen visszatért a sírból.
Az ő feltámadása határtalan örömöt visz minden keresztény életébe.
A Húsvét utáni hetek imádsága a Via Lucis, amely ITT imádkozható.
A könyvecske pedig a plébánián vagy ITT megvásárolható!

A Péliföldszentkereszten található Via Lucis, Öröm Útja szoborcsoport megalkotója Párkányi Raab Péter, balassagyarmati származású szobrász.


Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat! Isten áldjon Benneteket!

Köszönünk minden imádságot, jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt! Isten fizesse meg!

Ferenc pápa megnyitotta az imádság évétRészletek ITT
Részletek a Katolikus Egyház Katekizmusából
„Számomra az imádság a szív dobbanása, egyszerű, ég felé küldött tekintet, a hála és a szeretet kiáltása mind a megpróbáltatás, mind az öröm idején.” – Lisieux-i Szent Teréz

AZ EGYHÁZ IDEJÉBEN

2623 Pünkösd napján az Ígéret Lelke kiáradt a tanítványokra, akik „mind együtt voltak ugyanazon a helyen” (ApCsel 2,1), Őt várva „mind … állhatatosan egy szívvel és egy lélekkel imádkoztak” (ApCsel 1,14). A Lélek, aki tanítja az Egyházat és eszébe juttatja mindazt, amit Jézus mondott, [92] az imádságos életre is nevelni fogja.

2624 Az első jeruzsálemi közösségben a hívők „állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban” (ApCsel 2,42). Ez az összefüggés az Egyház imádságának állandó jellemzője: az apostoli hitre alapszik, a szeretet pecsételi meg és az Eucharisztia táplálja.

2625 Ezek az imádságok azok, melyeket a hívők a Szentírásban hallanak és olvasnak, de a jelen helyzetekre alkalmazzák őket, főként a zsoltárokat, abból kiindulva, hogy Krisztusban beteljesedtek. [93] A Szentlélek, aki így Krisztusra emlékezteti imádkozó Egyházát, be is vezeti a teljes igazságba, és új imaformulákat támaszt, melyek kifejezik Krisztus kifürkészhetetlen, az életben, a szentségekben és a küldetésben ható misztériumát. Azok az imaformák, melyeket a kánoni apostoli iratok közölnek, meghatározók maradnak a keresztény imádság számára.