Plébániai hirdetések 2023. szeptember 3. Évközi 22. vasárnap

Urunk, Jézus Krisztus Atyja, világosítsa meg lelkünket, hogy megértsük, mily reménységre hívott meg minket. Vö. Ef 1,17-18MOST VASÁRNAPI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP

Szeptember 2. Szombat
16:00 Cserháthaláp – Igeliturgia

Szeptember 3. Vasárnap
8:30 Herencsény – Szentmise
! 12:00 Cserhátsurány – Igeliturgia
12:00 Terény – Szentmise
15:00 Szanda – Szentmise


A szentmise áldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért
2. A betegekért
3. Papi és szerzetesi hivatásokért
4. Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért és a családokért
5. A keresztelendőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért
6. Az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért
7. Ferenc pápa szeptemberi imaszándéka: a társadalom peremén élőkért
8. A lelki megújulásért 
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért


Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket.


  1. 7. FOLYTATJUK CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT (szeptember 7-től) ESTE 6-TÓL 7-ig az imaesteket a templomban. Minden héten más-más imaformában: csendes vagy vezetett szentségimádás, Zsolozsma, Szentírás olvasás, dicsőítés. Közben gyónási lehetőség is lesz.
  2. 8. AZ ELSŐPÉNTEKI BETEGEKHEZ szeptember 8-án érkezünk. József atya Cserhátsurányba, Zoli testvér pedig Herencsénybe és Cserháthalápra. Zoli testvér az első betegéhez 10 órakor érkezik Herencsénybe.
  3. 9. Marton Zsolt váci megyéspüspök pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából Vácon a Barátok templomában.
    Az ünnepi szónok dr. Beer Miklós az egyházmegye nyugalmazott püspöke lesz.
    Vegyünk részt az ünnepi szentmisén és imádkozzunk Főpásztorunkért!
  4. 22-24. ÚJ ÉLET KRISZTUSBAN Romhányban – Jelentkezni Simon Zoltán diakónusnál és ezen az oldalon lehet.
  5. Őszi események, zarándoklatok, kirándulások

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP

Szeptember 9. Szombat
16:00 Cserháthaláp – Szentmise

Szeptember 10. Vasárnap
8:30 Herencsény – Igeliturgia
10:00 Cserhátsurány – Szentmise
12:00 Terény – Szentmise
15:00 Szanda – Igeliturgia

Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat!
ISTEN ÁLDJA ŐKET!

Köszönünk minden jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt és imát! ISTEN FIZESSE MEG!


SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ
(részlet)

https://cserhatsurany.vaciegyhazmegye.hu/szent-istvan-kiraly-intelmei-imre-herceghez/


II. AZ EGYHÁZI REND BECSBEN TARTÁSÁRÓL

A királyi palotában a hit után az egyház foglalja el a második helyet, az egyház, melynek első ízben a mi fejünk, tudniillik Krisztus vetette el magját, majd az ő tagjai, vagyis az apostolok és szent atyák ültették át, meggyökereztették erősen, s elterjesztették az egész földkerekségen.
És ámbár mindig hajt új sarjat, más helyeken mégis mintegy réginek tartják; itt viszont, kedves fiam, a mi birodalmunkban eddig még mint ifjú, friss hajtást prédikálják.
Épp ezért kíván meg szemfülesebb s szembetűnőbb őröket, nehogy a jó, amivel az isteni kegyelem bennünket mérhetetlen irgalmában érdemtelenül elárasztott, tunyaságod és restséged, valamint hanyagságod miatt megromoljék s megsemmisüljön.

Mert aki a szentegyház méltóságát csorbítja vagy csúfítja, azon munkál, hogy Krisztus testét csonkítsa.
Hiszen maga az Úr mondta Péternek, akit a szentegyház őrzőjévé és felügyelőjévé emelt: „Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat.” Ő ugyanis önnönmagát nevezte kősziklának, s nem ám fából avagy kőből épült egyházról beszélt, hanem az újonnan nyert tömeget, a kiválasztott népet, Isten nyáját, mely hitben kioktattatott, keresztségben megmosatott, kenettel olajoztatott, hívta a saját magára épült szentegyháznak.
Ha valaki lázában e szentegyház tagjait vagy kicsinyeit megbotránkoztatja, az evangélium tanítása szerint méltó arra, hogy malomkövet kössenek a nyakára és a tenger mélységébe vessék, azaz a hatalom méltóságából kivetik, és az igazak egyházán kívül marad a világi nyomorúságban, mint valami pogány és vámos.
Így hát, fiam, napról napra virágzó szorgalommal kell őrködnöd a szentegyházon, hogy inkább gyarapodjék, mintsem fogyatkozzék. Azért is nevezték az első királyokat nagyságosnak, mert az egyházat nagyobbították. Te is ezt tegyed, hogy koronád híresebb, életed boldogabb és hosszabb legyen.