Plébániai hirdetések 2023. augusztus 27. Évközi 21. vasárnap

„Hát ti, kinek tartotok engem?” Vö. Mt 16,13-20MOST VASÁRNAPI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP

Augusztus 26. Szombat
10:00 Szanda – Falunapot megnyitó szentmise, Szent Márton tiszteletére | Főcelebráns és szónok: Dóbiás Zalán atya, esperes, a balassagyarmati Bosco Szent János Plébánia plébánosa
16:00 Cserháthaláp – Szentmise

Augusztus 27. Vasárnap
8:30 Herencsény – Szentmise
10:00 Cserhátsurány – Szentmise és keresztelés
12:00 Terény – Igeliturgia
15:00 Szanda – Igeliturgia


A szentmise áldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért
2. A betegekért
3. Papi és szerzetesi hivatásokért
4. Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért és a családokért
5. A keresztelendőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért
6. Az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért
7. Ferenc pápa szeptemberi imaszándéka: a társadalom peremén élőkért
8. A lelki megújulásért 
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért


Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket.


  1. AUGUSZTUS 31. CSERHÁTSURÁNY – 10:00 Szentmise, Szociális Szolgáltató
  2. SZEPTEMBER 1. 8:00 HERENCSÉNY – A Szent István Katolikus Iskola tanévnyitója – imádkozzunk a tantestületért, a szülőkért és a gyerekekért!
  3. 1. A TEREMTÉSVÉDELMI IMANAP VILÁGNAPJA
  4. 7. FOLYTATJUK CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT (szeptember 7-től) ESTE 6-TÓL 7-ig az imaesteket a templomban. Minden héten más-más imaformában: csendes vagy vezetett szentségimádás, Zsolozsma, Szentírás olvasás, dicsőítés. Közben gyónási lehetőség is lesz.
  5. 8. AZ ELSŐPÉNTEKI BETEGEKHEZ szeptember 8-án érkezünk. József atya Cserhátsurányba, Zoli testvér pedig Herencsénybe és Cserháthalápra. Zoli testvér az első betegéhez 10 órakor érkezik Herencsénybe.
  6. 10. ÚJ KERESZTELÉSI KATEKÉZIS INDUL1. SZEPTEMBER 10, 2. Október 15, 3. November 25, 4. December 10. Keresztelés: december 17. Gaudate vasárnap – Jelentkezni Simon Zoltán diakónusnál lehet!
  7. 22-24. ÚJ ÉLET KRISZTUSBAN Romhányban – Jelentkezni Simon Zoltán diakónusnál és ezen az oldalon lehet.
  8. HERENCSÉNY – Hálásan köszönjük a testvérek munkáját, a temető karbantartását. Isten fizesse meg!
  9. Őszi események, zarándoklatok, kirándulások

A JÖVŐ HETI LITURGIÁK RENDJE – ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP

Szeptember 2. Szombat
16:00 Cserháthaláp – Igeliturgia

Szeptember 3. Vasárnap
8:30 Herencsény – Szentmise
! 12:00 Cserhátsurány – Igeliturgia
12:00 Terény – Szentmise
15:00 Szanda – Szentmise

Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat!
ISTEN ÁLDJA ŐKET!

Köszönünk minden jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt és imát! ISTEN FIZESSE MEG!


SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ
(részlet)

https://cserhatsurany.vaciegyhazmegye.hu/szent-istvan-kiraly-intelmei-imre-herceghez/


I. A KATOLIKUS HIT MEGŐRZÉSÉRŐL

Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és a katolikus hitet vallók nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak; enélkül bizony, tudd meg, sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak. 


Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, minthogy a hit tettek híján meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük. 


Ám ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is. Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen. Hiszen az apostol ezt mondja: „Csak az nyeri el a babérkoszorút, aki szabályszerűen küzd.” 


A hit tehát, melyről beszélek, a következő: higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától született, az egész világ üdvösségéért a keresztfán szenvedett és a Szentlélekben, ki szólt a próféták s az apostolok, valamint az evangélisták szavával, mint egyetlen tökéletes oszthatatlan szeplőtelen istenségben, és kétely hozzád ne férjen. „Ez a katolikus hit, melyben – miként Atanáz mondja – ha akárki híven és erősen nem hisz, semmiképp sem üdvözül.”


Ha valamikor uralmad alatt akadnának olyanok – távol legyen! -, kik az így egységbe fűzött Szentháromságot megosztani vagy kisebbíteni, vagy nagyobbítani próbálják, tudd meg: az eretnekség fejének szolgái azok, és nem a szentegyház fiai. Az ilyeneket pedig ne gyámolítsd, ne védelmezd, hogy magad is ellenségnek és bosszulónak ne mutatkozz. Mert az efféle emberek a szentegyház népét nyomorultul megrontják és szétszórják. Hogy ez ne történjék meg, különös gondod legyen.