HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA | 2024. április 21. – B év | Plébániai hirdetések, liturgikus rend

Jézus mondja: „Én vagyok a jó Pásztor, ismerem juhaimat, és juhaim ismernek engem.” Jn 10,14


Használja Android telefonján az Olvasó módot és hallgassa meg a hirdetéseket.

A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért!
3. Papi és szerzetesi hivatásokért! Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért, a házasokért és a családokért!
5. A keresztelendőkért, a keresztszülőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
6. Imaapostolság áprilisban: a nők szerepéért!
7. A megosztottság megszűnéséért!
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért, az egyházköségeinkért!
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!

IMAAPOSTOLSÁG ÁPRILISBAN: Imádkozzunk, hogy a nők méltóságát és rendkívüli értékét minden kultúrában elismerjék, és hogy megszűnjön a világ különböző részein tapasztalható kirekesztésük, megalázásuk.

ImádságHÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
ÁPRILIS 21.

Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.

10:00 Cserhátsurány – Igeliturgia
10:00 Herencsény – Szentmise
12:00 Terény – Igeliturgia
12:00 Szanda – Szentmise
14:00 Cserháthaláp – Igeliturgia 1. 25. CSERHÁTSURÁNY 8:00 – Iskolamise
 2. 25. CSERHÁTSURÁNY 18:00 – Szentóra az Oltáriszentség előtt
 3. AZ ÖT EGYHÁZKÖZSÉG PÜNKÖSDVÁRÓ LELKIGYAKORLATA CSERHÁTSURÁNYBAN – Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Jn 15,1-8
  Készüljünk közös imádsággal, a Pünkösdváró kilenceddel!
  ÁPRILIS 26.
  8:00-12:00 Iskolások lelki délelőttje
  18:00 Szentmise – Újmisés Juhos Benjamin OFM Szécsényből
  ÁPRILIS 27.
  9:00-15:00 Elsőáldozó szülők családos napja
  16:00 Szentmise – Hulitka Róbert atya Bercelből
  ÁPRILIS 28.
  16:00 Szentmise – Szabó Gábor atya, Balassagyarmat káplánja
 4. MÁJUS – A SZŰZANYA HÓNAPJA – A Katolikus Egyház számára május a Szűzanya hónapja: ő minden megújulás és szépség forrása. Május vasárnapjai Mária-ünnepek voltak.
  Az első májusi vasárnap Mária, a Jó Pásztor Anyjának ünnepe volt a II. Vatikáni Zsinatig (1969.); az egyházi ünnepek elvilágiasodásának folyamatában 1923-ban lett anyák napja.
  A MÁJUSI LITÁNIÁKAT a liturgiák előtt énekeljük, imádkozzuk.

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
ÁPRILIS 28.
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.

16:00 Cserhátsurány – Szentmise


A Nagypénteki KERESZTÚT után a FÉNY és az ÖRÖM útja a FELTÁMADOTT nyomában a Húsvéti időben

A keresztény élet a húsvéti misztérium által teljesedik ki.
Krisztus bűneinkért meghalt és üdvösségünkért győzedelmesen visszatért a sírból.
Az ő feltámadása határtalan örömöt visz minden keresztény életébe.
A Húsvét utáni hetek imádsága a Via Lucis, amely ITT imádkozható.
A könyvecske pedig a plébánián vagy ITT megvásárolható!

A Péliföldszentkereszten található Via Lucis, Öröm Útja szoborcsoport megalkotója Párkányi Raab Péter, balassagyarmati származású szobrász.


Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat! Isten áldjon Benneteket!

Köszönünk minden imádságot, jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt! Isten fizesse meg!

Ferenc pápa megnyitotta az imádság évétRészletek ITT
Részletek a Katolikus Egyház Katekizmusából
„Számomra az imádság a szív dobbanása, egyszerű, ég felé küldött tekintet, a hála és a szeretet kiáltása mind a megpróbáltatás, mind az öröm idején.” – Lisieux-i Szent Teréz

JÉZUS IMÁDKOZIK

2599 Isten Fia, aki a Szűz Fia lett, emberi szívében imádkozni is tanult. Anyjától vette át az imádság formuláit, aki szívében őrizte és forgatta a Mindenható „nagy” dolgait. [41] Népe imádságának szavaival és ritmusában imádkozik a názáreti zsinagógában és a Templomban. De az ő imádsága egy rejtettebb forrásból fakad, miként ezt Ő tizenkét évesen előre sejteti: „Atyám dolgaiban kell lennem” (Lk 2,49). Itt kezdi kinyilatkoztatni az idők teljessége imádságának újdonságát: a gyermeki imádságot, melyet az Atya a gyermekeitől várt, s végül az egyszülött Fiú emberségében fölhangzik az emberekkel együtt és az emberekért.

2600 Szent Lukács evangéliuma kiemeli a Szentlélek működésének és az imádságnak fontosságát Krisztus misztériumában. Jézus küldetésének minden döntő lépése előtt imádkozik: mielőtt az Atya tanúságot tesz róla a megkeresztelkedésekor [42] és a színeváltozásakor, [43] és mielőtt szenvedésével beteljesíti az Atya szeretetteljes tervét. [44] Imádkozik apostolai küldetésének döntő lépései előtt is: mielőtt a Tizenkettőt kiválasztja és meghívja; [45] mielőtt Péter „az Isten Fölkentjének” vallja Őt; [46] s végül imádkozik azért, hogy az Apostolok fejedelmének hite a kísértésben meg ne fogyatkozzék. [47] Jézus imádsága az üdvösség azon teendői előtt, melyeket az Atya kér tőle, emberi akaratának alázatos és bizalommal teljes odaadása az Atya szerető akaratának.

2601 „Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott. Amikor befejezte, egyik tanítványa kérte: »Uram, taníts minket imádkozni«.” (Lk 11,1) Nemde Krisztus tanítványa azért óhajt imádkozni, mert korábban látta Mesterét, amint imádkozik? Ekkor tanulhat meg az imádság Mesterétől imádkozni. A Fiút szemlélve és hallgatva tanulnak meg a gyermekek imádkozni az Atyához.

2602 Jézus gyakran vonul vissza a magányba, a hegyre, leginkább éjszaka, hogy imádkozzék. [48] Imádságában az embereket hordozza amiatt, hogy megtestesülésében magára vette az emberséget, és önmagát fölajánlva őket is az Atyának ajánlja. Ő, a „testet öltött” Ige, emberi imádságában mindabban részesedik , amit „testvérei” [49] tapasztalnak az életben; együttérez gyöngeségeikkel, hogy megszabadítsa azoktól őket. [50] Az Atya ezért küldte Őt. Szavai és tettei tehát „rejtekben” mondott imáinak látható megnyilvánulásai.