HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA – 2024. május 5. – B év | Plébániai hirdetések, liturgikus rend – frissítve

Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást! Jn 15,9-17


Használja Android telefonján az Olvasó módot és hallgassa meg a hirdetéseket.

A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért!
3. Papi és szerzetesi hivatásokért! Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért, a házasokért és a családokért!
5. A keresztelendőkért, a keresztszülőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
6. Imaapostolság májusban: a szerzetesek és a papnövendékek képzéséért!
7. A megosztottság megszűnéséért!
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért, az egyházköségeinkért!
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!

IMAAPOSTOLSÁG MÁJUSBAN: Imádkozzunk, hogy a szerzetes nők és férfiak, valamint a papnövendékek emberi, lelkipásztori, spirituális és közösségi képzésük révén erősödjenek személyes hivatásukban, és ezáltal az evangélium hiteles tanúivá váljanak.

Imádság


HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
MÁJUS 5.
A TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ VILÁGNAPJA
ANYÁK NAPJA

Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.

MÁJUS 4. elővételezett
18:00 Cserháthaláp – Szentmise

MÁJUS 5.
10:00 Cserhátsurány – Igeliturgia
10:00 Herencsény – Szentmise
12:00 Terény – Igeliturgia
12:00 Szanda – Szentmise


 1. MÁJUS – A SZŰZANYA HÓNAPJA – A Katolikus Egyház számára május a Szűzanya hónapja: ő minden megújulás és szépség forrása. Május vasárnapjai Mária-ünnepek voltak. Az első májusi vasárnap Mária, a Jó Pásztor Anyjának ünnepe volt a II. Vatikáni Zsinatig (1969.); az egyházi ünnepek elvilágiasodásának folyamatában 1923-ban lett anyák napja.
  A MÁJUSI LITÁNIÁKAT a liturgiák előtt énekeljük, imádkozzuk.
 2. MÁJUS HÓNAPBAN minden liturgián kérjük a Szűz Mária hathatós segítségét közösségünk egyéni és közösségi szándékainkért. KEK 969
  Ezért a liturgiákra szeretnénk összegyűjteni imaszándékaitokat, elhelyezni az oltáraink előtt. 
  A kihelyezett borítékokban található lapra írjátok fel milyen ügyetekben kéritek Mária közbenjárását.
  Az imaszándékok mellé adományt is lehet tenni hálából, de nem kötelező.
  A lezárt borítékokat juttassátok vissza a sekrestyéshez. A imaszándékokkal teli borítékokat az oltárok elé helyezzük és egész májusban imádkozunk Máriához.  
 3. 5. A LEENDŐ ELSŐÁLDOZÓK ÉS CSALÁDJAIK BEMUTATÁSA A TEMPLOMOKBAN!
 4. 6. IMÁDKOZZUNK az érettségizőkért és a felsőoktatásban lévő vizsgázókért!
 5. 9. SZANDA 17:00 – Szentóra az Oltáriszentség előtt
 6. 10. ELSŐPÉNTEKES BETEGELLÁTÁS – Herencsény, Cserháthaláp
 7. 10-12. MÁRIABESNYŐ – ÚJ ÉLET KRISZTUSBAN lelkigyakorlat a Váci Egyházmegye intéző jelöltjeinek.
 8. 11. PATAK – Ipolymenti Ifjúsági Találkozó
 9. 25. BALASSAGYARMATSEGÍTŐ SZŰZ MÁRIA ünnepi körmenet (16:00) és szentmise (17:00). Az ünnepre való jelentkezés a sekrestyékben.
 10. JÚNIUS 2. ÚRNAPJA – ELSŐÁLDOZÁS: 9:00 Herencsény | 12:00 Terény | 16:00 Cserhátsurány | Imádkozzunk az elsőáldozókért!
 11. 28-30. ÚJ ÉLET KRISZTUSBAN lelkigyakorlat Varsányban (nyilvános).
  Részletek és jelentkezés ITT június 15-ig!

URUNK MENNYBEMENETELÉNEK VASÁRNAPJA
MÁJUS 12.
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.
A májusi Loretói litániát a liturgiák előtt énekeljük, imádkozzuk.

MÁJUS 11. – elővételezett
18:00 Cserháthaláp – Szentmise

MÁJUS 12.
10:00 Cserhátsurány – Szentmise
12:00 Terény – Szentmise
15:00 Herencsény – Igeliturgia
17:00 Szanda – Igeliturgia


A Nagypénteki KERESZTÚT után a FÉNY és az ÖRÖM útja a FELTÁMADOTT nyomában a Húsvéti időben

A keresztény élet a húsvéti misztérium által teljesedik ki.
Krisztus bűneinkért meghalt és üdvösségünkért győzedelmesen visszatért a sírból.
Az ő feltámadása határtalan örömöt visz minden keresztény életébe.
A Húsvét utáni hetek imádsága a Via Lucis, amely ITT imádkozható.
A könyvecske pedig a plébánián vagy ITT megvásárolható!

A Péliföldszentkereszten található Via Lucis, Öröm Útja szoborcsoport megalkotója Párkányi Raab Péter, balassagyarmati származású szobrász.


Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat! Isten áldjon Benneteket!

Köszönünk minden imádságot, jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt! Isten fizesse meg!

Ferenc pápa megnyitotta az imádság évétRészletek ITT
Részletek a Katolikus Egyház Katekizmusából
„Számomra az imádság a szív dobbanása, egyszerű, ég felé küldött tekintet, a hála és a szeretet kiáltása mind a megpróbáltatás, mind az öröm idején.” – Lisieux-i Szent Teréz

JÉZUS MEGHALLGATJA AZ IMÁDSÁGOT

2616 A Jézushoz intézett imádságot Jézus már nyilvános működése idején meghallgatta olyan jelekkel, melyek halálának és föltámadásának hatékony erejét elővételezik: Jézus meghallgatja a hívő imádságot, akár szavakba foglalt (leprás, [79] Jairus, [80] kánaáni asszony, [81] jobb lator [82] ), akár ki nem mondott (a béna hordozói, [83] a ruháját megérintő vérfolyásos asszony, [84] a bűnös nő könnyei és kenete [85] ). A vakok nyomatékos kérése — „Könyörülj rajtunk, Dávid fia!” (Mt 9,27), „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” (Mk 10,48) — fölelevenedik a Jézus-imádság hagyományában: „Úr Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!” A betegségek meggyógyításával vagy a bűnök megbocsátásával Jézus mindig válaszol az imádságra, mely hittel fordul hozzá: „Menj békében, a hited meggyógyított téged!”

Szent Ágoston nagyszerűen foglalja össze Jézus imádságának három dimenzióját: „Imádkozik értünk mint Papunk; imádkozik bennünk mint a mi Főnk; mi imádkozunk Hozzá mint Istenünkhöz. Ismerjük föl tehát Benne a mi hangunkat, és az Ő hangját mibennünk.” [86]

SZŰZ MÁRIA IMÁDSÁGA

2617 Mária imádságáról az idők teljességének hajnalán kapunk kinyilatkoztatást. Isten Fia megtestesülése és a Szentlélek kiáradása előtt az Ő imádsága egyedülállóan működik együtt az Atya jóakaratú tervével: az angyali üdvözletkor Krisztus fogantatásáért, [87] és Pünkösdkor az Egyház, Krisztus Testének megformálódásáért. [88] Isten alázatos szolgálóleányának hitében megtalálta ajándéka számára azt a fogadtatást, melyre Isten az idők kezdete óta várt. Mária, akit a Mindenható „kegyelemmel teljessé tett”, önmaga teljes fölajánlásával válaszol: „Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint”. A „Fiat” keresztény imádság: egészen odaadni magunkat Neki, mert Ő egészen a miénk.

2618 Az evangélium kinyilatkoztatja, hogy Mária hogyan imádkozik és jár közben a hitben: Kánában [89] Jézus Anyja kéri a Fiát a menyegzős lakoma — ami egy másik lakoma jele, tudniillik a Bárány menyegzős lakomájáé, aki az Egyház, az Ő menyasszonya kérésére testét és vérét ajándékozza — szükségleteiért. Az Újszövetség órájában, a kereszt mellett [90] Mária mint az Asszony, az új Éva, az élők igazi anyja talál meghallgatásra.

2619 Ezért Mária éneke, [91] a latin „Magnificat”, a bizánci Megalünarion egyszerre Isten Anyjának és az Egyháznak éneke, Sion lányának és Isten új népének éneke. Hálaadó ének az üdvösség rendjében kiáradt kegyelmek teljességéért, a „szegények” hálaéneke, akiknek reménye beteljesedett az atyáinknak, „Ábrahámnak és az ő ivadékának mindörökre” adott ígéretek teljesedése által.