HÚSVÉTVASÁRNAP 2024. március 31. – B év – Plébániai hirdetések, liturgikus rend

Látta mindezt és hitt. Jn 20,1-9


A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért!
3. Papi és szerzetesi hivatásokért! Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért, a házasokért és a családokért!
5. A keresztelendőkért, a keresztszülőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
6. Imaapostolság áprilisban: a nők szerepéért!
7. A megosztottság megszűnéséért!
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért, az egyházköségeinkért!
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!

IMAAPOSTOLSÁG ÁPRILISBAN: Imádkozzunk, hogy a nők méltóságát és rendkívüli értékét minden kultúrában elismerjék, és hogy megszűnjön a világ különböző részein tapasztalható kirekesztésük, megalázásuk.

Imádság | Videó


A Szent Sír látogatása
15:00 – 16:00
 HERENCSÉNY
15:00 – 17:00 CSERHÁTSURÁNY
15:00 – 17:00 CSERHÁTHALÁP
15:00 – 16:00 SZANDA
Egész nap TERÉNY

A legősibb hagyomány szerint a Húsvét éjszakája „az Úrért való virrasztás éjszakája”.
Az az éjszakai virrasztás, amelyet ekkor tartanak, emlékezés arra a szent éjszakára, amelyen az Úr feltámadt, és ezért „minden éjszakai virrasztás anyjának” tekintik.
Ezen az éjszakán imádkozva várja az Egyház az Úr feltámadását, és a keresztség, a bérmálás és az Eucharisztia szentségével ünnepli. (PS, 77.)

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki a pápa Urbi et Orbi áldását […] áhítattal fogadja, akkor is, ha fizikailag nincs jelen, de a szertartást televízión vagy rádión (vagy világhálón) keresztül áhítattal követte.

MÁRCIUS 31. – HÚSVÉTVASÁRNAP, URUNK FELTÁMADÁSA
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.

9:00 Herencsény – Szentmise és feltámadási körmenet
10:00 Cserhátsurány – Igeliturgia és feltámadási körmenet
12:00 Terény – Szentmise és feltámadási körmenet
12:30 Szanda – Igeliturgia és feltámadási körmenet
14:00 Cserháthaláp – Szentmise és feltámadási körmenet

HÚSVÉTHÉTFŐ


Április 1.
10:00 Cserhátsurány – Szentmise
10:00 Herencsény – Igeliturgia
12:00 Terény – Igeliturgia
12:00 Szanda – Szentmise
14:00 Cserháthaláp – Igeliturgia

A Szent Háromnap és a Húsvét liturgiáinak időpontjai itt megtekinthetők!


VAJON MIÉRT ESZÜNK HÚSVÉTKOR KALÁCSOT, SONKÁT ÉS TORMÁT? – HÚSVÉTI SZOKÁSOK KERESZTÉNY EREDETEKatolikus Lexikon

Virágozzatok, szép leányok – A húsvéti locsolás hagyományáról

Locsolóversek ITT

 1. HÁLÁS KÖSZÖNET A MUNKATÁRSAKNAK ÉS A TESTVÉREKNEK a Húsvét szent ünnepének előkészítésében: oltárszolgálat, Passió, imavezetés, takarítás, karbantartás és minden más segítségben!
 2. ÁPRILIS 4. BETEGELLÁTÁS – Herencsény, Cserháthaláp
 3. 6. 10:30 ELSŐÁLDOZÓK – Szentgyónások
 4. 6. BERCEL – ELSŐSZOMBATI IMANAP
  15:00 Irgalmasság rózsafüzér és keresztút
  16:00 Rózsafüzér és katekézis
  17:00 Szentmise, körmenet, szentségimádás, agapé
 5. AZ ÖT EGYHÁZKÖZSÉG PÜNKÖSDVÁRÓ LELKIGYAKORLATA CSERHÁTSURÁNYBAN
  Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Jn 15,1-8
  ÁPRILIS 26. 18:00 Szentmise – Juhos Benjamin OFM Szécsényből, újmise
  ÁPRILIS 27. 16:00 Szentmise – Hulitka Róbert atya Bercelből
  ÁPRILIS 28. 16:00 Szentmise – Szabó Gábor atya, Balassagyarmat káplánja
 6. A szóhasználatunkban a liturgia = szentmise, zsolozsma, igeliturgia.

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA – IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
ÁPRILIS 7.

Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.
Az Irgalmasság Vasárnapjáról ITT és ITT.
Az Isteni Irgalmasság kilencede letölthető ITT.

10:00 Cserhátsurány – Igeliturgia
10:00 Herencsény – Szentmise
12:00 Terény – Igeliturgia
12:00 Szanda – Szentmise
14:00 Cserháthaláp – Igeliturgia

URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA – GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY – FŐÜNNEP
(március 25., Nagykedd helyett)
ÁPRILIS 8.

17:00 Herencsény – Igeliturgia
18:15 Cserhátsurány – Igeliturgia


A Nagypénteki KERESZTÚT után a FÉNY és az ÖRÖM útja a FELTÁMADOTT nyomában


A keresztény élet a húsvéti misztérium által teljesedik ki.
Krisztus bűneinkért meghalt és üdvösségünkért győzedelmesen visszatért a sírból.
Az ő feltámadása határtalan örömöt visz minden keresztény életébe.
A Húsvét utáni hetek imádsága a Via Lucis, amely ITT imádkozható.

A Péliföldszentkereszten található Via Lucis, Öröm Útja szoborcsoport megalkotója Párkányi Raab Péter, balassagyarmati származású szobrász.


Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat! Isten áldjon Benneteket!

Köszönünk minden imádságot, jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt! Isten fizesse meg!

Ferenc pápa megnyitotta az imádság évétRészletek ITT
Részletek a Katolikus Egyház Katekizmusából
„Számomra az imádság a szív dobbanása, egyszerű, ég felé küldött tekintet, a hála és a szeretet kiáltása mind a megpróbáltatás, mind az öröm idején.” – Lisieux-i Szent Teréz

DÁVID ÉS A KIRÁLY IMÁDSÁGA

2578 Isten népének imádsága Isten sátrának, a Szövetség szekrényének és később a Templomnak az árnyékában bontakozik ki. A népet elsősorban a vezetői — Pásztorok és Próféták — tanítják imádkozni. A gyermek Sámuel édesanyjától tanulta meg, hogyan kell „az Úr előtt állni”, [24] és Héli paptól, hogyan kell az Úr szavát hallgatni: „Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!” (1Sám 3,9–10). Később ő is megismeri a közbenjárás értékét és jelentőségét: „Távol legyen tőlem, hogy vétkezzem az Úr ellen: megszűnjem értetek imádkozni s nektek a helyes és igaz utat mutatni” (1Sám 12,23).

2579 Dávid kiemelkedően „Isten szíve szerinti” király, pásztor, aki imádkozik népéért és annak nevében, meghajlása Isten akarata előtt, dicsérete és bűnbánata a nép imádságának példaképe lesz. Imádsága mint Isten fölkentjének imádsága hűséges ragaszkodás az isteni Ígérethez, [25] szeretetteljes és örvendező bizalom abban, aki az egyetlen Király és Úr. A zsoltárokban a Szentlélektől sugalmazott Dávid a zsidó és keresztény imádság első prófétája. Krisztusnak, Dávid Fiának és az igaz Messiásnak imádsága fogja kinyilatkoztatni és beteljesíteni ennek az imádságnak értelmét.

2580 A jeruzsálemi Templom, az imádság háza, melyet Dávid akart megépíteni, fiának, Salamonnak a műve lesz. A templomszentelés imádsága [26] Isten ígéretére és az Ő Szövetségére, neve tevékeny jelenlétére népe körében és a Kivonulás nagy tetteinek emlékezetére támaszkodik. A király akkor égre emeli a karjait és könyörög az Úrhoz önmagáért, az egész népért, az eljövendő nemzedékekért, bűneik bocsánatáért és mindennapos szükségleteikért, hogy az összes nemzetek megtudják: egyedül Ő az Isten, és népének szíve egészen az Övé.