VIRÁGVASÁRNAP 2024. március 24. – B év – Plébániai hirdetések – frissítve

Jézus mondja: „Bizony mondom nektek, egy közületek, aki velem eszik, elárul engem.” Mk 14,18


A szentmiseáldozat bemutatásának közösségi szándékai és az igeliturgia imaszándékai:

1. békéért, az Ukrajnában élő kárpátaljai magyar és ukrán testvérekért; Izraelért és Palesztínáért!
2. A betegekért!
3. Papi és szerzetesi hivatásokért! Püspökökért, papokért és diakónusokért!
4Magyar hazánkért, nemzetünkért, a fiatalokért, a házasokért és a családokért!
5. A keresztelendőkért, a keresztszülőkért, a leendő elsőáldozókért, bérmálkozókért, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért!
6. Imaapostolság márciusban: az új vértanúkért!
7. A megosztottság megszűnéséért!
8. A lelki megújulásért és az evangelizációért, az egyházköségeinkért!
9. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért!

IMAAPOSTOLSÁG MÁRCIUSBAN: Imádkozzunk, hogy azok, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért, bátorságukkal és missziós lelkesedésükkel lángra lobbantsák az Egyházat.

Imádság | Videó


MÁRCIUS 24. – VIRÁGVASÁRNAP
Gyónási lehetőség a szentmisék előtt és után.
A szentgyónásról ITT.

10:00 Cserhátsurány – Igeliturgia
10:00 Herencsény – Szentmise
12:00 Terény – Igeliturgia
12:00 Szanda – Szentmise
14:00 Cserháthaláp – Igeliturgia

A Szent Háromnap liturgiáinak időpontjai itt megtekinthetők!


 1. NAGYHETI és HÚSVÉTI LITURGIÁK RENDJE A SZÓRÓLAPON.
 2. AZ IMAÓRÁK megszervezésére kérem a testvérek összefogását!
 3. 28. VÁC 10:00 – Olajszentelési szentmise
 4. 30. ÓRAÁTÁLLÍTÁS – szombatról vasárnapra
 5. TARTÓS ÉLELMISZER GYŰJTÉS MÁRCIUSBAN.
 6. ÁPRILIS 4. BETEGELLÁTÁS – Herencsény, Cserháthaláp
 7. 6. 10:30 ELSŐÁLDOZÓK szentgyónások
 8. 4. BERCEL – ELSŐSZOMBATI IMANAP
  15:00 Irgalmasság rózsafüzér és keresztút
  16:00 Rózsafüzér és katekézis
  17:00 Szentmise, körmenet, szentségimádás, agapé
 9. AZ ÖT EGYHÁZKÖZSÉG PÜNKÖSDVÁRÓ LELKIGYAKORLATA CSERHÁTSURÁNYBAN
  Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Jn 15,1-8
  ÁPRILIS 26. 18:00 Szentmise – Juhos Benjamin OFM Szécsényből, újmise
  ÁPRILIS 27. 16:00 Szentmise – Hulitka Róbert atya Bercelből
  ÁPRILIS 28. 16:00 Szentmise – Szabó Gábor atya, Balassagyarmat káplánja


Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, akik ezen a héten ünnepelték a névnapjukat, a születésnapjukat vagy a házassági évfordulójukat! Isten áldjon Benneteket!

Köszönünk minden imádságot, jó szándékot, látható és láthatatlan segítséget, adományt! Isten fizesse meg!

Ferenc pápa megnyitotta az imádság évétRészletek ITT
Részletek a Katolikus Egyház Katekizmusából
„Számomra az imádság a szív dobbanása, egyszerű, ég felé küldött tekintet, a hála és a szeretet kiáltása mind a megpróbáltatás, mind az öröm idején.” – Lisieux-i Szent Teréz

MÓZES ÉS A KÖZVETÍTŐ IMÁDSÁGA

2574 Amikor az ígéret teljesedni kezd (a húsvétban, a kivonulásban, a törvényadásban és a szövetségkötésben), Mózes imádsága a közbenjáró imának megindító előképe, mely majd abban fog beteljesedni, „aki az egy közvetítő Isten és az ember között, az ember Krisztus Jézus” (1Tim 2,5).

2575 Isten most itt előbb jön. Hívja Mózest az égő csipkebokorból. [19] Ez az esemény a zsidó és keresztény spirituális hagyományban az imádság elsődleges előképei közé tartozik. Ugyanis „Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene”, aki Mózest szolgájául hívja, maga az élő Isten, aki az emberek életét akarja. Kinyilatkoztatja önmagát, hogy megmentse őket; de nem akarja az embert saját akarata ellenére vagy emberi segítség nélkül megmenteni. Azért hívja Mózest, hogy elküldje és részt adjon neki a maga emberek iránti együttérzésében és üdvözítő művében. E küldetésben szinte egy isteni kérés hangzik, Mózes pedig hosszas ellenkezés után azonosítja akaratát az üdvözítő Isten akaratával. Ebben a párbeszédben, melyben Istenre bízza magát, Mózes imádkozni is tanul: vonakodik, ellenvetéseket tesz, s főként kérdez, és a kérdésére adott válaszban az Úr rábízza a maga kimondhatatlan Nevét, mely nagy tetteiben fog megnyilvánulni.

2576 „Az Úr pedig szemtől szemben beszélt Mózeshez, ahogy az ember beszél a barátjához” (Kiv 33,11). Mózes imádsága a kontemplatív imádság előképe, ami miatt Isten szolgája hű marad küldetéséhez. Mózes gyakran és hosszasan „beszélget” az Úrral, fölmegy a hegyre, hogy hallgassa Istent és könyörögjön Hozzá, majd lejön a néphez, hogy elismételje nekik Istenének szavait és vezesse őket. „Egész házamban a leghűségesebb! Ővele közvetlenül, szemtől szemben beszélek” (Szám 12,7–8), „Mózes ugyanis nagyon alázatos ember volt, alázatosabb, mint bárki a földön” (Szám 12,3).

2577 Ebből a hűséges, haragra késedelmes és szeretettel teljes Istennel való bensőséges kapcsolatból [20] meríti Mózes az erőt és a kitartást közbenjárásához. Nem önmagáért könyörög, hanem a népért, melyet Isten megszerzett magának. Mózes már az amalekiták elleni harcban [21] vagy Mária gyógyulásáért [22] közbenjár. De főként a nép elpártolása után „állt be a hasadékba” Isten elé (Zsolt 106,23), hogy megmentse a népet. [23] Imádságának érvei (a közbenjárás titokzatos küzdelem is) élesztették a zsidó nép és az Egyház nagy imádkozóinak bátorságát is: az Isten szeretet, tehát igazságos és hűséges; nem mondhat ellent önmagának, csodálatos tetteire emlékeznie kell, az Ő dicsőségéről van szó: e népet, mely a Nevét hordozza, nem hagyhatja cserben.